Onze visie

Scholengroep van het GO! onderwijs

Scholengroep UN!K, dat is een dynamische groep van 26 scholen, verspreid over de regio’s van Asse tot Wemmel en Halle. In het aanbod zitten zowel basis- en secundaire scholen, als deeltijdse kunstscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs.

Ook al is onze groep omvangrijk en heeft elke school haar eigen karakter, allen streven we naar één gemeenschappelijk doel. Een samenleving waarin elk individu zijn of haar eigen weg vindt en zichzelf ten volle kan ontplooien.

Samen werken
& doelgericht

We tonen eenheid, binnen en buiten de scholengroep, ook aan de buitenwereld. We laten zien wie we zijn en waar we voor staan! UN!K streeft ernaar een veilige, toegankelijke, respectvolle en transparante leer- en werkomgeving te zijn.

Eenheid in
verscheidenheid

Ondanks dat al onze scholen, leerkrachten, directies zo verschillend zijn en hun eigen ideeën hebben, vormen we toch een eenheid. Samen staan we sterk!

Divergeren &
convergeren

Dit proces leidt tot duidelijke verwachtingen binnen onze scholengroep. De kwaliteit van de dialoog en het doorvertalen op alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

Mensgericht &
innovatief

Menselijk kapitaal staat voorop en vormt dus een constante focus binnen ons beleid. We zijn een scholengroep met een open kijk. We innoveren in functie van de ontwikkeling van de lerende, gericht op een toekomstig maatschappijbeeld.

Organisatie

Algemeen directeur

De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op niveau van de scholengroep. Het mandaat van algemeen directeur wordt sinds 2015 door Patricia Van Eekenrode uitgeoefend.

College van directeurs

Het college van directeurs staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de scholen en van de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs.

Scholengemeenschappen (SGE)

Onze scholengroep heeft twee scholengemeenschappen, één voor elk onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs). De belangrijkste materies van overleg binnen de scholengemeenschappen situeren zich op het pedagogische vlak.

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozenen, drie gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Onze Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

 • Kaatje Van Bellingen     

Leden: 

 • Marc De Roover

 • Dirk  Opdebeeck
 • Katty Houssiau
 • André Vandromme
 • Emmanuel Reynaerts

 • Pieter Vanhecke

 • Eric Moussiaux

 • Marion van den Boogaard

Contact: voorzitterrvb@unik.be

Algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening, de begroting en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur. De algemene vergadering wordt gevormd door twee afgevaardigden per schoolraad die onder de scholengroep ressorteert en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit. De algemeen directeur woont de algemene vergadering bij.

Medewerkers centrale administratie

Algemeen directeur
Patricia Van Eekenrode

Coördinerend directeur SO
Maggy Vankeerberghen 

Directeur Coördinator BaO
Brenda Felix 

Directeur strategische projecten
Frank Rochus
                     

Beleidsondersteuners
Joëlle Mertens (Groei en innovatie)
Nele Schellens (Internationalisering)

Dienst Financiën
Isabelle Moreels (Financieel Directeur)
Manu Fontaine (Hoofdboekhouder)
Inneke De Witte
Lars Maesfrancx
Sandy Mertens
Joke Bogaerts
Tim Stalpaert

Dienst Infrastructuur
Rony Hiel (Verantwoordelijke)
Griet Dedobbeleer (Beleidsmedewerker)
Jens Roobaert
Vincent Bogaerts

Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
Jo De Wolf (Directeur ICT)
Idriss Bouazzaoui (ICT-Coördinator)
Johan Van Campenhout (Systeembeheerder)
Gunter Cautaerts (Systeembeheerder)
Tommy Coppens
Bart Wambacq
Niels Lammens
Alexander Verdoodt
Robin Vermeir
Sofie De Saeger (Ped. ICT-Coördinator BaO)
Inge Borremans (Ped. ICT-Coördinator SO)

Administratieve medewerkers
Heidi Verhavert
Elke Mannaert
Ann Roels

Administratie scholengemeenschappen
Nele Schellens
Elke Mannaert

Communicatie
Nele D’hondt

Preventieadviseur
Oona Smekens

Welzijn op het werk
Cohezio

Klachtencoördinator
Ben Verhaevert

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is de inrichtende macht van GO! scholengroep UN!K en vergadert maandelijks. De Raad bestaat uit 6 rechtstreeks verkozen leden, 3 gecoöpteerde leden en de algemeen directeur die een raadgevende stem heeft.

Voorzitter:

 • Kaatje Van Bellingen     

Leden: 

 • Marc De Roover

 • Dirk  Opdebeeck
 • Katty Houssiau
 • André Vandromme

 • Emmanuel Reynaerts

 • Pieter Vanhecke 

 • Eric Moussiaux
 • Marion van den Boogaard

Contact: voorzitterrvb@unik.be

De administratieve zetel van de Raad van Bestuur bevindt zich op volgend adres:

Scholengroep UN!K
Raad van Bestuur
Nieuwstraat 122A

1730 Asse